Skip to content

De intern begeleider is in onze school niet meer weg te denken. Zij werkt dagelijks aan de zorg voor kinderen en adviseert kinderen, leerkrachten, directie en ouders.
Intern begeleiders hebben te maken met verschillende vragen van leerkrachten, kinderen en ouders. Ze richten zich op collega’s, die ze ondersteunen en coachen. Ze overleggen met de directie en denken mee over toekomstig beleid. Ze voeren gesprekken met kinderen en ouders.

Zij ondersteunt de leerkrachten bij ( het verbeteren van) het signaleren, analyseren en hulp bieden bij onderwijsleerproblemen. Interne begeleiders organiseren de zorg voor kinderen en steunen leerkrachten bij hun hulp aan kinderen met problemen. Het zal in de praktijk meestal zo zijn, dat de groepsleerkracht een probleem ervaart en daarbij hulp zoekt. De intern begeleider is dan de aangewezen persoon om het gemelde probleem nader te onderzoeken en om na te gaan hoe hulp geboden kan worden. Vervolgens zal zij ook, als dat nodig is, de leerkracht helpen deze hulp op te starten. De intern begeleider zoekt de middelen en mogelijkheden van de school.

Op onze school is juf Arda van Batenburg als intern begeleider belast met de zorg voor de leerlingen. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

Schoolmaatschappelijk Werk 

De schoolmaatschappelijk werker biedt hulp aan leerlingen, ouders en/of leerkrachten. De schoolmaatschappelijk werker voert gesprekken met leerling en/of ouders. Als dit niet voldoende is om de problemen op te lossen, of als andere hulp nodig is, wordt bekeken welke hulpverlening of instantie hiervoor geschikt is.

De schoolmaatschappelijk werker werkt samen in de verschillende zorgnetwerken die er binnen de scholen zijn. In deze overlegsituaties worden signalen, ontwikkelingen, maar vooral zorgwekkende leerling situaties besproken. Andere deelnemers aan deze netwerken kunnen zijn: de school zelf, GGD, Bureau Jeugdzorg, psycholoog, leerplichtambtenaar, politie.
Enkele voorbeelden van problemen waarbij het schoolmaatschappelijk werk hulp kan bieden:

  • pesten en gepest worden,
  • sociale vaardigheden,
  • problemen in de thuissituatie,
  • problemen op school,
  • gescheiden ouders,
  • (rouw)verwerking.

Onze schoolmaatschappelijk werkers zijn : Choumicha el Aboussi, werkzaam op donderdag, en Najat Tarrahi, werkzaam op dinsdag. U kunt een afspraak maken via de Interne Begeleider, of de directie.

Choumicha el Aboussi                                                        Najat Tarrahi

         


Verder zijn bij onze school betrokken:

Sarah-Moon Swier, logopediste                                       Maryam Basir, voedingscoach

         

 

Back To Top